Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği Paneli Ankara’da yapıldı.

0
63

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği Paneli Ankara’da yapıldı..

Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği Paneli Ankara’da yapıldı.

2009 yılında Ülke Hayvancılığına ve Zootekni Mesleğine katkı sağlamak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulan Ankara Zootekni Derneği kuruluşundan bu yana yaptığı bilimsel toplantılarına bir yenisini eklemiş ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörünü ve Zootekni Mesleğini, sektör duayenleri, akademisyenler ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda düzenlediği panel ile masaya yatırmış, sorunlar ve çözümleri her yönü ile tartışılmıştır. Panel de toplam 10 adet bildiri sunulmuştur.

“HAYVANCILIK EYLEM PLANI” hazırlanması
Tarımsal üretim değerinin % 55’ini karşılayan hayvansal üretimin sürdürülebilirliği başta üreticiler olmak üzere değer zincirinde yer alan bütün paydaşların yeterli düzeyde kazanç elde etmesine bağlı olduğu, bununda ancak planlı ve programlı bir hayvancılık politikası ile mümkün olacağı ifade edilmiştir. Bunu sağlayabilmek için bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte ele alınması, uzun vadeli Tarım Politikalarının belirlenmesi, bu konuda tüm paydaşların katılımı ile “HAYVANCILIK EYLEM PLANI” hazırlanması ve uygulamaya konulması ile mümkün olacağı vurgulanmıştır.Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği Paneli Ankara’da yapıldı.

Eylem planında;Hayvansal ürünlerde arz-talep dengesizliği ve fiyat istikrarsızlığını giderecek, girdi maliyetlerini düşürecek, kaliteyi artıracak, kayıt dışılığı önleyecek, bilgi eksikliğini giderecek, uluslararası piyasa da rekabetçi ve ülkemizdeki hayvan hastalıklarını yok edecek tedbirlerin yer alması görüşünde birleşilmiştir.

Panelde özellikle üzerinde durulan ve çözülmesinde ülke hayvancılığı açısından çok önemli görülen hususlar ise birkaç maddede ifade edilmiştir.
-Tarım sayımının biran önce tamamlanarak, hayvancılık politika ve planlamalarının doğru envantere göre yapılması sağlanmalıdır.

-Büyük-Küçük baş hayvancılık için önemli olan meraların korunması ve ıslahı zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Ayrıca mevcut olan kaba yem açığının giderilmesi ve yemden kaynaklanan maliyetlerin aşağı çekilmesi için kaliteli kaba yem üretiminin su varlığı da dikkate alınarak havza bazlı üretimi desteklenmelidir.

-Hayvan hastalıklarından dolayı kaybın fazla olduğu, buzağı ölümlerinin ve damızlık hayvanlarda kısırlık oranının Dünya ortalamalarının üzerinde olduğu vurgulanmış,bu kayıpları asgariye indirecek tedbirler acilen alınması zorunlu görülmüştür.
-Hayvan ıslahı, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek, damızlık hayvan ıthalatına son verilmesi veya asgariye indirilmesi  sağlanmalıdır.

-Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık ve kuraklık artışından kaynaklanan hayvansal üretim sorunlarının çözümü için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır.
-Hayvancılığın tüm branşlarında “Bakıcı ve Çoban “sorununun çözülmesinde yabancı işçi çalıştırılmasının önünün açılmalı ve kayıt altına alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Hayvansal Üretimde Devletin fazla müdahil olmaması, yalnızca Denetleyen, Düzenleyen ve Destekleyen görevini yapmasının daha uygun olduğu konusu üzerinde durulmuştur.
Panelde Zootekni mesleğinin sorunları da dile getirilmiş, Zooteknist ve Veteriner Hekimlerinin görev tanımı, yetki ve sorumlulukları AB yasa ve direktifleri esas alınarak belirlenmesi, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ele alınarak yeniden düzenlenmesi görüşünde birleşilmiştir.

Panelin, Ülke hayvancılığına ve Zootekni Mesleğine hayırlara vesile olması temennisiyle tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu adına
Kemal AKMAN
Başkan

Hayvancılık sektörü ve Zootekni mesleği panelinin değerlendirmesi ve sonuç raporu…

Cumhuriyetimiz 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık sektörü ve Zootekni mesleği panelinin değerlendirmesi ve sonuç raporu.

Panelistler, hem zootekninin ve zooteknistlerin önemine değinmiş, hem de dünyadaki uygulamalar ile mukayese ederek Zooteknist sorunlarına değindiler..
Panelistler, hem zootekninin ve zooteknistlerin önemine değinmiş, hem de dünyadaki uygulamalar ile mukayese ederek Zooteknist sorunlarına değindiler..
ANKARA ZOOTEKNİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal AKMAN
ANKARA ZOOTEKNİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal AKMAN

Derneğimiz 2009 yılında kurulmuş, tarımsal işletme gelirlerini yükseltmek ve ülke hayvancılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak için hayvan yetiştirme, hayvan besleme, yem üretimi ve yem teknolojisi, hayvan ıslahı, hayvancılıkta bioteknoloji, genetik mühendisliği, hayvan gen kaynaklarının korunması, hayvancılıkta biyometri,alternatif hayvancılık, hayvancılıkta sağlık koruma,hayvancılık işletmelerinin ekonomisi gibi konularla ilgilenmek, bu dallarda çalışanların meslek içi dayanışmalarını sağlamak, çıkarlarının korunmasına yardımcı olmak, bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalıştay, konferans, kongre, panel vb etkinliklerle mesleğin en doğru şekilde temsili ile resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli iletişimi sağlamak, sonuçta ülke hayvancılığına ve meslek camiasına katkı sağlanması Derneğin ana düsturudur.

Bu çerçevede Derneğimiz “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği “ konulu panel düzenlemiş ülke hayvancılığı ve Zootekni mesleği etraflıca tartışılmıştır. Panel de toplam 10 adet bildiri sunulmuş, hayvancılıkda iklim değişikliğinin etkilerinden Arı yetiştiriciliğinde sürdürülebilir lik konularına kadar hayvancılık masaya yatırılmıştır. Vurgulanan hususlar ve öneriler özet halinde aşağıda çıkarılmıştır.

Zooteknist Ziraat Mühendisleri olarak önceliğimiz Atatürk’ün hayvancılık için başlattığı hizmetleri çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, hayvancılık sektörüne daha fazla hizmet edebilmektir. Ancak bu hizmetleri sunmada Zooteknist meslektaşlarımız birçok güçlükle ve sorunla karşılaşmaktadır.

Panelistler, hem zootekninin ve zooteknistlerin önemine değinmiş, hem de dünyadaki uygulamalar ile mukayese ederek Zooteknist sorunlarına değinilmiştir,

Tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık, birim maliyetle ençok katma değer yaratan, tarımın sigortası olan, insan beslenmesi ve ülke ekonomisinde oldukça yüksek değere sahip olan önemli bir sektördür.

Hayvansal üretimin insanlığı katkısı hayvansal ürünlerle sınırlı değildir. Hayvancılık bir tarımsal işletmenin gelirinin artırılması ve o işletmenin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlar. İşletmenin nakit ihtiyacını karşılanmasının yanında işletmelerin doğal afetler nedeniyle uğrayacakları zararı azaltmaya katkı sağlar.

Sonuç itibariyle hayvancılık Tarımsal Üretimin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır.
Tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 55’ini karşılayan hayvansal üretimin sürdürülebilirliği her şeyden önce başta üreticiler olmak üzere değer zincirinde yer alan bütün paydaşların yeterli oranda kazanç elde etmesine bağlıdır.Hedeflenen kazancın tüketici fiyatlarını etkilememesi ancak planlı bir hayvancılık politikası ile mümkündür.Bu nedenle bitkisel ve hayvansal üretim birlikte ele alınarak Tarım Politikaları bir bütün olarak planlanmalıdır. Çünkü hayvan yetiştiriciliğinde yem toplam maliyet içerisinde en büyük payı oluşturmaktadır. Kaliteli, bol ve ucuz yem olmadan ve bu sayılan şartların devamlılığı sağlanmadan hayvansal üretim sürdürülemez. Bu sebeple tarım arazileri parsel bazında değil tarım işletmesi bazında düzenlenmelidir, Tarımsal üretimin her kolunda planlı bir şekilde üretimin sürdürülebilmesi ancak uzun vadeli programlar dahilinde mümkün olabilmektedir. Bunu sağlayabilmek için hayvancılık konusunda hizmet veren tüm paydaşların katılımı ile “HAYVANCILIK EYLEM PLANI” hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Eylem planında ; Hayvansal ürünler de arz-talep dengesizliği ve fiyat istikrarsızlığını giderecek , girdi maliyetlerini düşürecek, kaliteyi artıracak,işletmeleri optimum büyüklüğe ulaştıracak, kayıt dışılığı önleyecek, bilgi eksikliğini giderecek,uluslararası piyasa da rekabetçi ve ülkemizdeki hayvan hastalıklarını yok edecek tedbirler alınmalıdır. Sonuçda yetiştiricinin yapması gerekenleri yetiştirici, sanayicinin yapması gerekenleri sanayici ve Devletin yapması gerekenleri de Devlet yerine getirilmeli ve sorunlar asgari seviyelere indirilmelidir.
Panelde özellikle üzerinde durulan ve çözülmesinde ülke hayvancılığı açısından önemli görülen hususlar; -Hayvan varlığının gerçek olarak belirlenmesi için tarım sayımının kısa zamanda tamamlanması, planlamaların ve politikaların doğru envanterlere göre yapılması gerekli olduğu üzerinde durulmuştur.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği “ konulu panel düzenlemiş ülke hayvancılığı ve Zootekni mesleği etraflıca tartışılmıştır. Panel de toplam 10 adet bildiri sunulmuş, hayvancılıkta iklim değişikliğinin etkilerinden Arı yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik konularına kadar hayvancılık masaya yatırılmıştır.
“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği “ konulu panel düzenlemiş ülke hayvancılığı ve Zootekni mesleği etraflıca tartışılmıştır. Panel de toplam 10 adet bildiri sunulmuş, hayvancılıkta iklim değişikliğinin etkilerinden Arı yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik konularına kadar hayvancılık masaya yatırılmıştır.

-Hayvancılığımızın artık mer’a alanı kayıplarına tahammülü kalmadığı, mevcut mer’aların hem korunması hemde islahının mutlaka yapılması vurgulanmıştır.
-Büyük ve Küçük baş hayvancılığının en önemli sorununun kaliteli kaba yem açığı olduğu, artık hayvanlarımızı ağırlıklı olarak besin değeri sıfır olan samanla beslemenin terkedilmesi, yem bitkileri üretiminin artırılması için verilecek desteklemenin havza bazlı olması, su varlığına ve lojistik maliyeti aşağı çekmek için hayvancılık bölgelerine yakın olan yerlerde yapılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.
-Konuşmacılar, Devlet hayvancılığın tüm dallarında denetleyici ve destekleyici görev yapmalı, fazla müdahil olmamalıdır.özellikle süt fiyatları konusundaki müdahalenin geç yapılması ve girdilerdeki artışa rağmen süt fiyatı artışında geç kalınması çok sayıda sağmal hayvanların kesime gitmesine sebep olmuştur.Bu da şu andaki süt üretiminin düşmesinde ve et fiyatları artışında etkili olmuştur.
-Hayvan hastalıklarından kaybın çok fazla olduğu, buzağı ölümlerinin ve damızlık hayvanlarda kısırlık oranının dünya ortalamalarının üzerinde olduğu, bu kayıpların asgariye indirilmesi için acil tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir.
-Hayvan ıslahının önemine binaen araştırma- geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek, artık yıllardan beri yapılan damızlık ithalatına son verilmeli veya asgariye indirilmelidir.
-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütlerinden ve yasa dışı uyuşturucu tarımından temizlenen güvenli araziler de meraya dayalı hayvancılık yeniden başlatılmalı ve özel projelerle geliştirilmeli, ciddi destekler verilmelidir.
-Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ve kuraklık artışı bitkisel üretimi dolayısıyla hayvansal üretimi olumsuz etkilemektedir. Hayvan beslemede yoğun kullanılan mısır, yonca vb gibi yem bitkileri yerine sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı alternatif bitkileri veya söz konusu yem bitkilerinin kuraklığa dayanıklı çeşitlerinin ekimini yaygınlaştırmalı,ayrıca bu konulardaki araştırma-geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
-Beyaz et üretiminde iç talebin artması nedeni ve ihracatında geriye gitmemesi için üretimin mutlaka artırılması gerektiği, bunun için üretime dönük kümes yapımı vb yeni desteklemelerin acilen uygulamaya konulması talep edilmiştir.
-Bin bir zorluklarla müşteri bulup dış piyasaya açılan ihracatçılarımızın veya sektörün önünü kesmemek için pandemi dönemi ve sonrası uygulamaya konulan “İhracat kısıtlaması” uygulamaları yerine üretimi artırma alternatifleri üzerine durulmalıdır.
-Büyük-Küçük Baş hayvan başta olmak üzere diğer hayvancılık branşların da önemli sorunu olan”Bakıcı ve Çoban” sorununun çözülmesinde yabancı işçi çalıştırılmasının önünün açılması ve kayıt altına alınması için gerekli düzenlemelerin vakit geçirilmeden yapılması üzerinde önemle durulmuştur.
-Zooteknist ve Veteriner Hekimlerin görev tanımı, yetki ve sorumlulukları AB yasa ve yönetmelikleri esas alınarak yeniden belirlenmeli,bu iki meslek grubunun karşı karşıya gelmesi önlenmeli, saha da Zooteknist ve Veteriner Hekimlerin HASIM değil HISIM olduğu çalışma düzenine getirilmelidir.

Ülkemiz için önemli olan hayvancılık sektörü, insanımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine yardımcı olmakta, ekonomik ve sosyal hayata özellikle kırsal alanlarda önemli katkı sağlamaktadır.
Bu kadar ülke için stratejik olan hayvancılığımızın sorunlarının çözümünde Ankara Zootekni Derneği olarak her platformda Devletimizin ve Sektörün yanında olduğumuzu belirtir, Panel sonuçlarının ilgililer tarafından dikkate alınacağını ümit etmekteyiz.

Kemal AKMAN
Ankara Zootekni Derneği Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz